Villkor att använda tvätta själv

For English see below.

Tillgång till och användning av vår enstaka tvätt, ”Tvätta själv” och bilvård

För att få tillgång till användningen av vår enstaka tvätt, ”Tvätta själv” och bilvård måste du acceptera punkterna nedan. För att få tillgång till enstaka tvätt kör du fram till terminalen vid tvätthallen och väljer önskad tvätt. Du betalar direkt i terminalen med valt betalningssätt. För att få tillgång till ”Tvätta själv” betalar du via betalterminalen på ”Tvätta själv”-stationen.

Observera att vid start av ”Tvätta själv” reserverar din kreditkortsleverantör ett belopp på betalkortet, eftersom priset för ”Tvätta själv” är känt först när tjänsten har använts. Reservationen beror på att beloppet inte dras omedelbart. Reservationen annulleras när det faktiska beloppet är känt och har dragits . Se ytterligare information om detta på våra betalningsenheter.

 • Vi registrerar bilen vid tvättanläggningen via videoövervakning på platsen. Läs mer om hur vi behandlar informationen i vår integritetspolicy.

Korrekt användning av tvätthall, ”Tvätta själv” och bilvårdsprodukter, förtvättsområde/självserviceområde
Korrekt användning av automatisk tvätthall:

 • Kontrollera att din bil uppfyller maximala höjd- och breddmått. De specifika måtten för din tvätthall finns på Webbplatsen, under fliken ”Hitta tvätthall”.
 • Vik in speglarna. Ta bort antenn, takräcken, takbox, spoilers och tillbehör m.m.
 • Använd torkarpåsar.
 • Kör tills maskinen visar ”STOPP”, bilen står rakt och mitt i tvätthallen och stäng av motorn.
 • Dra åt parkeringsbromsen, ställ automatväxellådan på ”P” och stäng dörrar, fönster, taklucka osv.
 • Stäng av bilsensorerna på vindrutetorkare, automatisk bagagerumsöppning m.m.
 • Sitt kvar i bilen under tvätten.
 • Testa alltid bromsarna efter tvätt.
 • Det är inte tillåtet att förtvätta bilar – och fälgar i infartsområdet. För bioreningsanläggningens skull får förtvätt endast ske i de områden som är markerade med ”Förtvättsområde”.
 • Använd endast vårdprodukter avsedda för bilar, i anläggningen.
 • Se upp med våra avlopp eftersom vi använder en bioreningsanläggning och tar ansvar för miljön.
 • Felaktig användning av tvätthallen kan utlösa krav på ersättning för tömning av avloppsbrunnar m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.

Korrekt användning av ”Tvätta själv”-anläggningen

 • Användning av ”Tvätta själv” samt schampo, kemikalier, godkända bilvårdsprodukter och högtrycksslangar sker på egen risk. Wash World kan inte hållas ansvariga för person- eller egendomsskador.
 • Före tvätt – Kontrollera om din bil får plats i båset på höjden och bredden.
 • Under tvätt – Följ noggrant instruktionerna för produkterna. Använd högtrycksslang med försiktighet för att skona lacken. Rekommenderat avstånd från bilen är minst 30 cm.
 • Använd endast vårdprodukter avsedda för bilar, i anläggningen. Se upp med våra avlopp eftersom vi använder en bioreningsanläggning och tar ansvar för miljön.
 • Foodtrucks eller andra kommersiella maskiner får inte rengöras. Utrustningen är endast avsedd för personbilar.
 • Det är förbjudet att tvätta motorn och underredet med högtryckslansar, eftersom vatteninträngning kan orsaka skada.
 • Felaktig användning av ”Tvätta själv”-anläggningen kan utlösa krav på ersättning för tömning av avloppsbrunn m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
 • Vid användning av mattrengörare är det inte tillåtet att rengöra gummimattor. Ytterligare instruktioner finns på platsen. Ingen ersättning lämnas för skadade gummi- och tygmattor om instruktionerna inte följs.

Obs! Av hänsyn till bioreningsanläggningen är följande förbjudet i ”Tvätta själv”:

 • Borttagning av större stenar, jord, färg, kemikalier eller liknande.
 • Att använda vår ”Tvätta själv” på andra föremål än bilar.
 • Tvätt av motor och underrede.
 • Tvätt av foodtrucks, företagsrelaterade maskiner, entreprenadmaskiner, släp med jord och liknande.
  Ingen ersättning ges för sidospeglar, vindrutetorkare, antenner, spoilers, reservhjul, dekorationslister, stänkskydd, lågprofildäck, tygtak, gummimattor, fälgar och extrautrustning som skadas vid ”Tvätta själv” och i tvätthallen. Det är kundens ansvar att se till att bilen uppfyller höjd- och breddmåtten. Dessutom är följande fordon inte tillåtna i våra tvättanläggningar: pickuptruckar utan tak, bilar med lyftar, bilar med skidbox, cykelstativ eller liknande.

Korrekt användning av bilvårdsprodukter, inklusive bl.a. förtvätt med högtryck, dammsugare, mattvätt, osv.:

 • Följ instruktionerna för produkten noggrant.
 • Använd högtrycksslangen med stor försiktighet eftersom vattenstrålarna kan orsaka skada om de används för nära bilen. Wash World rekommenderar ett minsta avstånd på 30 cm.
 • Foodtrucks eller andra kommersiella maskiner får inte rengöras. Utrustningen är endast avsedd för personbilar.
 • Det är förbjudet att tvätta motorn och underredet med högtryckslansar, eftersom vatteninträngning kan orsaka skada.
 • Det är förbjudet att dammsuga fuktiga eller våta utrymmen/ytor eftersom det skadar dammsugaren.
 • Felaktig användning av bilvårdsprodukter kan utlösa krav på till exempel ersättning för tömning av avloppsbrunn m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
 • Observera att användning av tvättanläggning och bilvårdsprodukter sker på egen risk. Wash World kan inte hållas ansvariga för person- eller egendomsskador.

Access to and use of our single-wash, self-service washing & car-care

To access the self-service washing, you pay via the payment terminal at the self-service washing station.
Please note that your debit/credit card provider will reserve an amount on your debit/credit card at the start of the self-service washing service, as the price of the self-service washing service will only be known once the service has been used. The reservation is due to the fact that the amount is not withdrawn immediately. The reservation is cancelled when the actual amount is known and withdrawn. For more information, see our payment units.

 • We register the car at the car wash via video surveillance on site. Read more about how we process data in our data policy.

Proper use of wash bay, self-service washing and car-care products, pre-wash area/care station
Proper use of automatic car wash:

 • Check that your car complies with the maximum height and width dimensions. The specific measurements for your car wash can be found on the website under the tab ‘Find Car Wash’.
 • Push your mirrors in. Dismantle any antennas, roof racks, roof boxes, and spoilers, as well as any other accessories
 • Use wiper bags.
 • Drive until the machine shows ‘STOP’. Keep your car straight and in the middle of the wash bay and switch off the engine.
 • Put the handbrake on, put your automatic gearbox in “P” and close any doors, windows, sunroofs, etc.
 • Turn off car sensors on wipers, automatic boot opener, etc.
 • Stay seated in the car during washing.
 • Always test your brakes after washing.
 • Pre-washing of cars and rims in the entry area is not allowed. For the sake of the biological treatment facility, pre-washing may only take place in the areas marked “Forvaskeplads” (“Pre-wash area”).
 • Only use car-care products intended for cars at the facility.
  Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
 • Improper use of the wash bay may trigger a claim for the emptying of wastewater shafts, etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.

Correct use of self-service washing system

 • The use of the self-service car wash as well as shampoo, chemicals, approved car-care products and high-pressure hoses is at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.
 • Before washing – Check if your car can fit in the bay, both in terms of height and width.
 • During washing – Follow the instructions for the products carefully. Use the high-pressure hose with caution for the sake of your vehicle’s paint. Recommended distance from your car is at least 30 cm.
 • Only use car-care products intended for cars at the facility. Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
 • Food trucks or other commercial machinery may not be cleaned. The equipment is intended for passenger cars only.
 • Washing of engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water penetration could cause damage.
 • Improper use of the self-service washing system may trigger a claim for well emptying etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
 • When using a mat cleaner, cleaning of rubber mats is not allowed. Further instructions are available on-site. No compensation will be paid for damaged rubber or textile mats if the instructions have not been followed.

Note: for the sake of the biological treatment facility, the following is prohibited when using self-service washing:

 • Removal of large stones, soil, paint, chemicals or similar.
 • Use of our self-service washing on objects other than cars.
 • Washing engines and undercarriages.
 • Washing of food trucks, commercial machinery, construction machinery, trailers with soil and similar.
 • No compensation will be paid for wing mirrors, wipers, antennas, spoilers, spare wheels, trim, mud flaps, low-profile tyres, textile roofs, rubber mats, rims and extra equipment damaged during the self-service washing and in the car wash.
 • It is customers’ responsibility to ensure that their car complies with height and width dimensions. In addition, the following vehicles are not allowed in our washing facilities: pickup trucks without hardtop, cars with lifts, cars with ski boxes, bicycle racks, etc.

Proper use of car-care products, including high-pressure pre-wash hoses, vacuum cleaner, carpet cleaner, etc.:

 • Follow product instructions carefully.
 • Use the high-pressure hose with great care, as the water jets can cause damage if used from too close. Wash World recommends a minimum distance of 30 cm.
 • Food trucks or other commercial machinery may not be cleaned. The equipment is intended for passenger cars only.
 • Washing of engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water penetration could cause damage.
 • Vacuuming damp or wet areas/surfaces is prohibited, as this will damage the vacuum cleaner.
 • Improper use of car-care products can trigger a claim for e.g. emptying of wastewater shafts etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
 • Please note that the use of car washes and car-care products is at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.